TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
TRABZON ŞUBESİ

 

RİZE İL TEMSİLCİLİĞİ


AKREDİTASYON,ISO, HACCP, OHSAS 18001, TAPA, BRC, CE BELGELENDİRME BİLGİLERİ  VE BARKOD

AKREDİTASYON

Akreditasyon malların ve hizmetlerin istenen şartlara uygun nitelikler taşıdığını tespit etmek gayesiyle yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme( sertifikasyon) işlemlerini içeren uygunluk değerlendirmesi işleri yapan kuruluşların yeterliliklerinin onaylanmasıdır.

Ülkeler ulusal ölçekte çalışan ve uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşların yeterliliklerinin tespit edilmesi için akreditasyon kuruluşu tarafından işletilen resmi niteliğe sahip denetim ve onay sistemi geliştirmişlerdir.

Ulusal ekonomilerin mal ve hizmet üretiminde sağladığı miktar ve çeşit artışı, mal ve hizmetlerin teknik emniyeti ve kalitesine dair piyasa beklentilerinin yükselmesi, mal ve hizmetlerinin ve üretim işletmelerinin standartlara ve teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendiren çalışmaların yaygınlaşması, ‘ticarette teknik engeller´ in kaldırılmasına dair Dünya Ticaret Örgütü düzenlemeleri, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının 8. maddesi, ülkemizde belgelendirme (sertifikasyon) çalışmaları ve laboratuar faaliyetlerinin niteliğinin yükseltilmesi ihtiyacı akreditasyon sisteminin kurulmasını gerekli kılmıştır.

Dünya Ticaret Örgütü akreditasyon konusunda bölgesel teşkilatlanmaları teşvik etmektedir. Bu bağlamda Avrupa, Asya-Pasifik ve Amerika kıtasındaki ülkeler için bölgesel kuruluşlar oluşturmuştur. Bölgesel akreditasyon kuruluşları IAF ve ILAC adlı iki üst kuruluşta bir araya gelerek ve DTÖ´nün akreditasyon politikaları hayata geçeirilmektedir.

Avrupa´nın akreditasyon örgütü EA (European Accreditation) dır. Bu örgüt AB´ye üye ülkelerin akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olup AB ülkelerinde akredite olmuş 7000 civarında laboratuar muayene ve belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Diğer ülkelerde farklı statüde üye olabilmektedir.

Türkiye´nin ulusal akreditasyon kurumu TÜRKAK, 2001 yılının ikinci yarısından itibaren çalışmalarına başlamıştır. TS-EN-45012 uygunluk değerlendirmesi standartına göre akredite olmak isteyen sistem belgelendirme kuruluşları ve TS-EN-45011 standartına göre akredite olmak isteyen ürün belgelendirme kuruluşları TURKAK´ a başvurmalıdır.

ISO 9001

“ISO 9001 Belgesi : Almak zorunda değilsiniz; hayatta kalmak mecburi değildir. Sonuç: Hayatta Kalmak isteyenler  ISO Almalıdır”.

Neden ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi?

ISO 9001 uygunluk belgesi müşteri önüne;

 • kontrol altında tutulan maliyetler
 • kalitesi güvence altına alınmış ürün/hizmet
 • nitelik kazandırılmış, yaptığının bilincinde olan personel
 • çevreye ve doğal kaynaklara saygılı yönetim
 • müşteri memnuniyetini ön planda tutan yönetim ve çalışanlar
 • sürekli iyileşen bir firma olarak çıkmanın anahtarıdır .

Neden bizde böyle çalışmayalım?

 • Tüm çalışanların işleri, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.
 • Herkes kendi işini yapmakta ve tanımlandığı şekilde birbirini desteklemektedir.
 • Tüm süreçlerin ve faaliyetlerin bir plan ve program dahilinde sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
 • Yönetim belirli mekanizmalarla, firma faaliyetlerini ve çalışanların performansını objektif verilerle ve rakamlara, gerçeklere dayalı olarak izlemekte ve gözden geçirmektedir.
 • Tedarikçilerle daha yakın çalışılmaktadır
 • Müşteri algılamaları doğrudan ölçülmektedir.
 • Fireler, atıklar azalmakta dolayısı ile maliyetlerde azalmalar olmaktadır
 • Ürün/hizmet uygun ortamda üretilmektedir.
 • Tüm çalışanlar müşterinin öneminin bilincindedir.
 • Tüm çalışanların nitelikleri planlı ve programlı bir biçimde yükseltilmektedir.
ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi, bir kuruluşun önemli ve öncelikli olarak tanımlanan çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için belirlediği çevre ve hedeflerine sistematik bir biçimde ulaşma çabasıdır. Çevre Yönetim Sistemi ayrıca sürekli gelişmeyi hedef alan bir döngüdür. Her döngüde bir önceki uygulamalara göre daha iyi bir çevre performansı sergilemeyi esas alarak verimli işlemler, temiz teknolojiler, daha az atık, daha yaratıcı hizmetler, kısaca sosyal ve ekonomik açıdan ciddi kazançlar sağlar.

Çevre boyutları ile etkilerinin belirlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesi

 • Çevresel performansın arttırılması (hedeflerle yönetim)
 • Çevre yasalarına uyumun sağlanması
 • Maliyetlerden tasarrufun sağlanması
 • Firma saygınlığının ve Pazar payının artması, rekabet gücünün artması
 • Verimliliğin geliştirilmesi
 • Kredi, vergi avantajları

Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerini 4 sürece ayırır:

 • Planlama Süreci: Çevre boyutları tespit edilir, önemli olanlar değerlendirilir, amaç ve hedefler oluşturulup, uygulamalar planlanır. 
 • Uygulama Süreci: Plan uygulanır ve üzerinde anlaşılan önlemler kuruluşun hedefleri doğrultusunda alınır.
 • İyileştirme (Düzeltici Önleyici Faaliyet Süreci) : Potansiyel/fiili uygunsuzluklar oluşmaması veya tekrarlanmaması için planlı faaliyetler ile giderilir. Sistem, düzeltici önleyici faaliyetlere uygun olarak yeniden yapılandırılır
 • Kontrol(Değerlendirme süreci) : Plan dahilindeki faaliyetler etklinlik ve yeterlilik açısından kontrol edilip, sonuçlar planlananlar ile karşılaştırılır. Zayıf noktaların çıkması için veri oluşturulur. 
HACCP

“HACCP TEHLİKE ANALİZLERİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI”

Hammadde temininden tüketim aşamasına kadar olan gıda üretim zincirinde gıda güvenliğinin   sağlanmasını garanti altına alan bir sistemdir. HACCP sistemi ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına  alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

  HACCP SİSTEMİNİN AVANTAJLARI :
  Üretim giderlerinde azalma ( ~%30)
  Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması
  Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması
  Uluslar arası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı
  Ürün geri toplama riskinin azaltılması
  Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması

  HACCP SİSTEMİNİN UYGULAMA AŞAMALARI :
  Ön gereksinim programlarının hazırlanması ve uygulamaya alınması
  HACCP ekibinin oluşturulması
  Son ürününün tanımı
  Proses akış diyagramı ve Fabrika Planının hazırlanması
  Akış diyagramının yerinde doğrulanması
  Tehlike Analizleri listesinin hazırlanması
  Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) belirlenmesi
  KKN'larında kritik ve hedef limitlerin belirlenmesi
  İzleme yöntemlerinin belirlenmesi
  Düzeltici yöntemlerin saptanması
  Doğrulama yöntemlerinin saptanması
  Dokümantasyon ve kayıt

ALTI SIGMA

Yeni milenyumda yönetici ve liderlerin önlerindeki en büyük problem “nasıl başarılı olunacağı?” değil “nasıl başarılı kalınacağı?” dır. Günümüz iş dünyası şirketlerin, liderlerin, ürünlerin hatta endüstrilerin “15 dakikalık şöhret” hikayelerine alışmıştır. Hatta IBM, Ford, Apples ve Kodak gibi dev şirketler dahi ölüm ve tekrar doğuşun çok yakın olduğu dramatik döngülere girmişlerdir. Müşteri beklentileri, teknoloji ve mali şartlardaki ve rekabet ortamındaki hızlı değişimlerin yarattığı belirsizlik işletme yönetimini bir şans oyunu haline getirmiştir. Bu yüksek riskli ortamda hangi sayıya para yatırılacağı, bir sonraki sayının nasıl tahmin edileceği, her bir oyun için ne kadar riske girileceği en çok sorulan sorular arasındadır. Bu sorulara verilen sıcak yeni cevaplar, sıcak yeni şirketler kadar yaygındır.

Altı Sigma da ilk bakışta bir diğer “sıcak yeni cevap” olarak görülebilir. Fakat daha yakından bakıldığında önemli bir fark göze çarpacaktır: Altı Sigma tek bir metot ya da stratejinin uygulandığı bir yönetim modası değildir. Bunun yerine geliştirilmiş iş liderliği ve performans için esnek bir sistemdir. Geçtiğimiz yüzyılın çok sayıda önemli yönetim fikri ve en iyi uygulamaları üzerine kurulmuştur. 21nci Yüzyılda başarı için güçlü bir formül niteliğindedir.

Altı Sigma’yı uygulayan şirketler milyonlarca hatta milyarlarca dolar tasarruf sağlamı, üretkenlik, verimlilik, etkinlik, kalite ve müşteri tatmininde dramatik artışlar yaşamışlardır. Ayrıca Altı Sigma yalnız büyük şirketlerde değil küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de büyük başarılar sağlamaktadır.

Peki tüm bu sayılanlar gerçek mi? Ve sizin ve şirketinizin aynı başarılara imza atması mümkün mü?

Bu iki sorunun da cevabı “evet”tir. Hatta bu evet yüzlerce başarı hikayesi ile desteklenmektedir. Altı Sigma pek çok insanın istatistik bilgisinin eksikliğinden kaynaklanan endişelerin aksine, sizin ki de dahil olmak üzere her türlü şirkette uygulanabilir. Uygulamanın kapsamı ise tamamen size bağlıdır. Sadece Altı Sigma’nın güçlü araçlarından yararlanabileceğiniz gibi Altı Sigma’yı bütüncül bir yaklaşım olarak da benimseyebilirsiniz.

ISO TS 16949

“ISO TS 16949 Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi için Kalite Yönetimi Sistemi”

IATF (International Automotive Task Force) tarafından geliştirilen TS 16949 Otomotiv üretimi sanayi ve yan sanayiinde yerli firmaların uyması gereken teknik gereklilikleri içermektedir. ISO Kalite Yönetim Sistemi standartlarının çizgisinde hazırlanan ISO/TS 16949 bir standart olmamakla birlikte otomotiv sektörünün devleri kabul edilen (Daimler-Chrysler, General Motors ve Ford tarafından tedarikçilere yönelik kalite sistem gerekliliklerini açıklamakta ve sistemin belgelendirilmesine imkan tanımaktadır.

Otomotiv sektöründe yer alan kuruluşların rekabet güçlerini korumaları ve satışları büyük ölçüde bu teknik gerekliliklerin karşılanma düzeyine bağlıdır.

*        Etkin bir ISO TS 16949 sisteminin yararları aşağıdaki gibidir:

*        Otomotiv sektöründe ürün ve süreç kalitesi ile ilgili tedarik zincirini iyileştirir

*        Otomotiv endüstrisinde yaygın ve tutarlı uluslararası kalite sistem gerekliliklerini içermektedir

*        Tedarikçi kalitesinde küresel güven sağlar

*        Belgelendirme denetimleri için referans standart olma özelliğine sahiptir

*        Müşteri memnuniyetini öncelikli kılan süreç odaklı denetim için alt yapı oluşturur

*        Küresel pazarda kabul edilir bir standart olmanın getirdiği rekabet avantajını sağlar

CE İŞARETİ

" CE İşareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir. Yeni Yaklaşım Direktifleri olarak anılan bu direktifler, sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma konusunda uyulması gereken şartları belirtmektedir. "

CE işareti, Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre koruma yasalarıyla düzenlenen, yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren 23 ürüne uygulanmaktadır. Avrupa pazarında ürünlerini pazarlamak isteyen üreticilerin ürünleri CE işareti taşımak zorundadır. Direktiflere uymayan ürünler Avrupa Birliğine üye ülke ve ilgili mevzuat uyumunu gerçekleştirmiş AB´ye aday ülkeler ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn pazarlarında yer alamaz.
Kısacası, CE uygunluk işareti Avrupa´da bir ürünün pasaportudur.
CE işareti, Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre koruma yasalarıyla düzenlenen, yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren 23 ürüne uygulanmaktadır. Avrupa pazarında ürünlerini pazarlamak isteyen üreticilerin ürünleri CE işareti taşımak zorundadır. Direktiflere uymayan ürünler Avrupa Birliğine üye ülke ve ilgili mevzuat uyumunu gerçekleştirmiş AB´ye aday ülkeler ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn pazarlarında yer alamaz.
Kısacası, CE uygunluk işareti Avrupa´da bir ürünün pasaportudur.
CE işaretinin Özellikleri;

a) CE uygunluk işareti, bir kalite işareti değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.

b) CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.

c) Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

CE Uygunluk İşaretinin Amacı

Avrupa Birliği ülkeleri 1946 yılında imzalanan Roma Antlaşması´ndan beri bir iç Pazar oluşturmaya çalışmaktadır. Oluşturulacak olan bu tek pazarda malların, hizmetlerin, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı sağlanmaktadır. Avrupa Birliğinde, üye ülkelerin ulusal güvenlik ve sağlık koşullarını kendilerinin düzenlemesi ticari engellerin oluşmasına olanak vererek malların serbest dolaşımına engel teşkil etmiştir. Tek Pazar anlayışına ters düşen bu yapının değişmesi adına Avrupa komisyonu, Avrupa Adalet Mahkemesi´nin birçok kararından esinlenerek üye ülkelerin ulusal yasalarını uyumlaştırarak ticari engelleri kaldırmayı amaçlamıştır.

“CE” İŞARETİ
CE İşareti, Avrupa Birliği´nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB´nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
       CE İşareti, başlangıçta Fransızca´da “Avrupa normlarına uygunluk” anlamına gelen “Conformite Européenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren “Community Europe” ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmış ve aşağıdaki şekilde sembolize edilmiştir.
       Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.

CE İşareti ile İlgili Prensipler 

 • CE işareti ürünün, imalatçı üzerine uygulanabilen Topluluk gerekleri ile uyumlu olduğunu sembolize eder.
 • Ürüne iliştirilen CE işareti sorumlu kişinin

* ürünün uygulanabilecek tüm Topluluk hükümlerine uyumlu olduğu

* gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerinin tamamlandığına dair beyanıdır. 

CE işareti, ürüne iliştirilmesine dair Topluluk direktifleri ile imalatçının mecbur tutulduğu tüm yükümlülüklere uyumu sembolize eder. Ürünlere iliştirildiği takdirde, iliştiren veya iliştirilmesinden sorumlu olan gerçek veya hukuki kişinin, ürünün uygulanabilir tüm hükümlere uygun olduğu ve gerekli tüm uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulduğuna dair beyanıdır. Bundan dolayı üye devletler, ürünün uygunsuz olduğuna dair deliller temelinde haklı görülemedikçe, CE işaretli ürünlerin hizmete veya piyasaya sunulmasını sınırlamaya izinli değillerdir 

CE işareti iliştirilmesine imkan tanıyan direktifler çoğunlukla yeni ve global yaklaşım prensiplerini takip ederler, fakat bu durum CE işaretinin uygulanmasıyla ilgili değildir. Gerçekte;

* direktifle aynı kamu menfaatlerini koruyan ulusal düzenlemelerin kaldırılarak yasaklanması anlamına gelen toplam uyum metodunun kullanılması durumunda,

* direktif, 93/465/EEC sayılı Karara göre uygunluk değerlendirme prosedürleri içerirse   CE işareti Topluluk mevzuatında hukuki uyum işareti olarak gösterilebilir. 

Genel bir kural olarak bütün yeni yaklaşım direktifleri CE işareti iliştirmeye imkan tanırlar. Uygun olarak haklı görülebilecek durumlarda 93/465/EEC sayılı Kararı takip eden bir toplam uyum direktifi CE işareti yerine başka bir işaret sağlayabilir 

Yeni yaklaşım direktifleri kapsamında kalan tüm ürünler CE işareti taşıdığı için, bu işaretleme ticari amaçlara hizmet etmeyi amaçlamamaktadır. Yahut CE işareti ürünün Toplulukta üretilip üretilmediğini göstermediği için bir menşe işareti de değildir.  

CE İşareti İliştirilecek Ürünler 

 • Belirli direktifler aksini gerektirmedikçe,CE işareti zorunludur ve bu kapsamda olan bir ürün üzerine bu ürün pazara sunulmadan veya hizmete sokulmadan önce iliştirilmelidir.
 • Ürünlerin hepside CE işareti iliştirilmesini gerektiren birden fazla direktife tabi ise, işaretleme ürünün bütün direktiflerin hükümlerine uyduğunun kabul edildiğini gösterir.
 • Bir ürün, iliştirilmesine dair hüküm içeren bir direktif kapsamına girmedikçe, üzerine CE işareti konamaz.

CE işareti iliştirme yükümlülüğü buna ilişkin direktifler kapsamına giren ve Topluluk pazarına yönelmiş tüm ürünleri kapsar  . Bu nedenle CE işareti ;

·    Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş olsun tüm yeni ürünlere

·    Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış ve ikinci el ürünlere

·     Direktiflere göre yeni ürün olarak kabul edilen ciddi olarak değişim görmüş    ürünlere iliştirilmelidir. 

Direktifler, direktif ürüne uygulansa bile belirli ürünler üzerinde CE işareti uygulamasını hariç tutabilirler. Genel bir kural olarak bu ürünler şayet

 • Kendilerine bir uygunluk beyanı eşlik ediyorsa ( Makineler direktifinde atıfta bulunulan güvenlik parçaları ve Gezinti tekneleri direktifinde atıfta bulunulan kısmen tamamlanmış tekneler gibi)
 • Kendilerine bir uyum beyanı eşlik ediyorsa (inşaat malzemeleri direktifine göre listelenmiş sağlık ve güvenliğe ilişkin ikincil bir rol oynayan ürünlerde olduğu gibi)
 • Kendilerine bir beyanat eşlik ediyorsa ( Vücuda takılabilir aktif tıbbi cihazlar ve tıbbi cihazlar direktifinde atıfta bulunulan klinik araştırma amaçlı cihazlar ile kişiye özel yapılan tıbbi cihazlar ve in vitro tıbbi teşhis cihazları direktifinde atıfta bulunulan performans değerlendirme amaçlı cihazlarda olduğu gibi)
 • Kendilerine bir uygunluk sertifikası eşlik ediyorsa ( Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar Direktifinde atıfta bulunulan ekipmanların veya koruyucu sistemlerin içerisine takılma amaçlı parçalar ve Gaz yakan aletler direktifinde atıfta bulunulan aksesuarlar gibi)
 • Ürün imalatçının ismini ve maksimum kapasiteye ilişkin göstergeyi taşıyorsa (Otomatik olmayan tartı aletleri direktifinde atıfta bulunulan uygunluk değerlendirmesine tabi olmayan enstrümanlar gibi)
 • Ürün iyi mühendislik uygulamalarına uygun üretilmiş ise ( Basit basınçlı kaplar ve basınç ekipmanı direktifinde atıfta bulunulan belirli kaplar gibi)

serbest dolaşıma tabidirler. 

Bir direktifin geçiş dönemi süresince imalatçı genellikle ya direktifin gereklerine yada ilgili ulusal düzenlemelere uymayı seçme imkanına sahiptir. Tercih edilen seçenek ve tabi CE İşareti ile korunan uygunluk ifadesinin kapsamına imalatçı tarafından AT uygunluk beyanında, ve ürüne eşlik eden dokümanlarda, talimatlarda veya notlarda açıklık getirilecektir

 CE İşaretinin İliştirilmesi 

 • CE işareti imalatçı yada onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından iliştirilmelidir.
 • CE işareti aşağıdaki formatta olmalıdır. Şayet CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa oranlar korunmalıdır.
 • CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde iliştirilmelidir. Bununla beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili direktif bazı belgeler öngörüyorsa eşlik eden belgelere iliştirilmelidir.
 • Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında iliştirilir.

Topluluk içerisinde yerleşik olsun yada olmasın, imalatçı, ürünün direktif hükümlerine uygunluğundan ve CE işareti iliştirilmesinden nihai olarak sorumlu kişidir. İmalatçı kendi yerine hareket etmesi için Topluluk içerisinde yerleşik bir temsilci atayabilir. İstisnai olarak, ürünü piyasaya arz edecek kişi imalatçının sorumluluklarını almış kabul edilebilir.  

CE işareti prensip olarak, ürünün ilgili direktiflerin tüm hükümlerine uymasını temin etme amacıyla uygunluk değerlendirme prosedürü tamamlanmadan iliştirilemez. Bu genellikle üretim safhasının sonunda olacaktır. Bu durum, eğer örneğin CE işareti ürüne son denetim sonrasına kadar iliştirilmeyecek bir veri levhası üzerinde ise problem teşkil etmez. Bununla beraber, eğer CE işareti ürünün veya aksamının örneğin damgalama veya basma yoluyla ayrılmaz bir parçasını oluşturuyorsa, işaretleme, ürünün uygunluğunun üretim safhası boyunca münasip bir tarzda doğrulanmasının sağlanması şartıyla, üretimin herhangi bir safhasında iliştirilebilir.  

CE işareti kural olarak ürüne veya bilgi levhasına iliştirilir. İlave olarak örneğin pakete veya eşlik eden belgelere de iliştirilebilir. Bununla beraber, eğer bu kurala uyulamıyorsa CE işareti istisnai olarak üründen veya bilgi levhasından çıkarılabilir. Bu durum, işareti ürüne iliştirmenin imkansız olduğu (örneğin belirli tip patlayıcılarda olduğu üzere), makul ekonomik veya teknik şartlar altında mümkün olmadığı, veya asgari boyutlara riayet edilemediği, yahut CE işaretinin görünebilir, okunabilir ve silinemez olarak iliştirilmesinin temin edilemediği hallerde haklı görülebilir. Bu durumlarda CE işareti şayet mevcutsa pakete, ve ilgili direktif bu şekilde belgeler öngörüyorsa eşlik eden dokümana iliştirilmelidir. Ürünün veya eşlik eden dokümanların üzerindeki CE işareti sırf estetik gerekçelerle ne kaldırılabilir nede konmama yoluna gidilebilir

CE işareti, sözkonusu direktiflerin kapsadığı zaruri kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla ( örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti mesela, bir ürünün altına yada arkasına iliştirilebilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir  . Normal şartlar altında farkedilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması gerekmektedir (Mesela bazı ürün standartları su ve petrol menşeli temizlik ürünleri ile ovalama testi kullanmaktadır). Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dahili bir parçası olması anlamına gelmemektedir.  

Uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürüne bağlı olarak, bir onaylanmış kuruluş dizayn veya üretim safhalarına veya her ikisine müdahil olabilir  . Ancak onaylanmış kuruluş üretim safhasına müdahil ise, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası CE işaretini takiben yer alabilir. Bundan ötürü, modül B’ye göre uygunluk değerlendirmesine müdahil olmuş onaylanmış kuruluşun kimlik numarası CE işaretini takip etmez. Bazen birden çok uygulanabilir direktif olması hallerinde, bir kaç onaylanmış kuruluş üretim safhasına müdahil olabilir. Bu durumlarda birden çok kimlik numarası CE işaretini takip eder. 

Bundan dolayı, CE işareti:

ª Bir onaylanmış kuruluşun üretim safhasına müdahil olmadığı anlamına gelen, bir kimlik numarası olmaksızın ( modül A, onaylanmış kuruluşun sadece dizayn safhasında müdahil olduğu Aa1 ve Cbis modülleri ile B ve C modüllerinin bir kombinasyonu)

ª Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu;  

· ürünün değişik yönlerine ilişkin testler için (onaylanmış kuruluşun üretim safhasında müdahil olduğu Aa1 ve Cbis1 modülleri)

· Ürün kontrolleri ( Aa2 ve Cbis2 modülleri)

· ürünün uygunluğunu değerlendirmek için üretim kontrol safhasında gerçekleştirilen muayene ve testler (F, Fbis ve G modülleri)

· üretimin, ürün kalite güvence veya toplam kalite güvencesinin değerlendirilmesi için ( D, E, H modülleri ve bunların varyantları)  

aldığı anlamına gelen, bir kimlik numarası ile ürünler üzerinde gözükebilir. 

CE işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının mutlaka Topluluk içerisinde iliştirilmiş olması gerekmemektedir. Örneğin, ürün orada imal edildiyse ve onaylanmış kuruluş o ülkedeki direktife göre uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirdiyse üçüncü bir ülkede iliştirilebilirler. Bir arada kaldıkları müddetçe, CE işareti ve kimlik numarası ayrı ayrı da iliştirilebilirler. CE işareti münhasıran “CE” harflerinden ve şayet bir onaylanmış kuruluş üretim safhasına müdahil olmuş ise bu harfleri takip eden onun kimlik numarasından oluşur. Bazı yeni yaklaşım direktiflerine göre örneğin kullanım kategorisini gösteren piktogramlar veya diğer işaretler, CE işaretini tamamlayıcıdırlar, fakat onun bir parçasını oluşturmazlar.

CE İşareti ve Diğer İşaretler 

· CE işareti, iliştirilmesini öngören ve imalatçılar tarafından uygulanmak durumunda olan bütün direktif yükümlülüklerine uyumu sembolize eden tek işarettir. Üye devletler, CE işaretine ilişkin hedeflere uyum anlamına gelecek, ulusal düzenlemelerine başka bir uygunluk işaretine ilişkin atıf dahil etmeden kaçınmalıdırlar.

· Bir ürün;

* CE işaretinden daha farklı bir görev ifa ediyorsa;

* CE işareti ile karıştırılmaya yol açmayacaksa;

* CE işaretinin okunmasını ve görülmesini azaltmıyorsa

ilave işaretlemeler ve işaretler taşıyabilir. 

CE işareti, uyumlaştırma gerçekleşmeden önce varolan, aynı anlama gelen bütün zorunlu uygunluk işaretlerini değiştirir. Bu şekildeki uygunluk işaretleri CE işareti ile uyumlu değildirler ve uygulanabilir yeni yaklaşım direktiflerinin ihlaline neden olurlar. Üye devletler direktifleri uyumlaştırırken, CE işaretini ulusal düzenlemelerine ve idari prosedürlerine dahil edeceklerdir. Ulusal mevzuatlarına CE işareti ile aynı anlama gelecek başka herhangi bir uygunluk işaretini dahil etmekten de kaçınacaklardır. 

SA8000'e Genel Bakış

SAI'nın ilk sosyal sorumluluk sistemi olan SA 8000, perakendeciler, ticari firmalar, tedarikçiler ve diğer organizasyonlar için, tedarik zinciri boyunca iyi çalışma koşullarını oluşturmak ve sürdürmek için bir yoldur.

SA8000 standardı ve doğrulama sistemi, insan çalışama yerleri sağlamak için güvenilir, ayrıntılı ve verimli bir araçtır, çünkü aşağıdakileri içermektedir:

 • Tüm geniş çapta-kabul görmüş uluslar arası çalışma haklarını kapsayan bir standart.
 • Uyum ve gelişmenin devamı için fabrika-düzeyi yönetim sistemi gereksinimi.
 • Uygunluğun bağımsız, uzman doğrulaması: SAI tarafından akredite edilmiş denetleme organlarıyla tesislerin sertifikasyonu.

SA8000 Standart Unsurları

SA8000; ILO geleneklerinde uluslar arası işyeri normları ve UN'nin Evrensel Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonuna ve Geleneksel Çocuk Haklarına dayanmaktadır.

Resmi standart, www. www.sa-intl.org adresindedir, ancak bir özeti aşağıdaki sunulmuştur:

1. Çocuk İşçi: 15 yaş altında işçi olmaz; ILO madde 138 kuralına göre çalışan ülkeler için çalışan çocukların yaşı minimum 14 yaştır.

2. Zorla Çalıştırma: Zorunlu çalıştırma yoktur, buna mahkum, borç karşılığı çalıştırma ve kölelik de dahildir, çalışanlar veya dış üyelerin kimlik kağıtları veya depozitler tutulamaz.

3. Sağlık ve Güvenlik: Yaralanmaları önlemek için işlemler yapılmalı, güvenli ve sağlıklı bir iş çevresi sağlanmalı, düzenli sağlık ve güvenlik işçi eğitimleri; sağlık ve güvenlik tehditlerini tespit etmek için sistem; banyo ve içme suyuna erişim.

4. Toplu sözleşme ve Birlik Oluşturma Hakkı: Ticari birlikler ve toplu sözleşmeye katılma ve oluşturma hakkına uyum; kanunların bu özgürlüğü yasakladığı yerlerde birleşme ve sözleşme bakımından paralel çalışmak.
5. Ayrımcılık: Irk, sınıf, orijin, din, sakatlık, cinsiyet, seksüel oryantasyon, birlik veya politik üyelik veya yaşa dayalı ayrımcılık yoktur; cinsel taciz yoktur.

6. Disiplin: Bedensel cezalandırma, ruhsal veya fiziksel baskı veya sözlü hakaret yoktur.

7. Çalışma Saatleri: Uygulanabilir kanuna uygun olarak, ancak her durumda, her yedi günlük periyot için en az bir boş gün ile haftada 48 saatten fazla olmamalı; gönüllü fazla mesai için uygun oranda prim ödenmeli ve bunlar da düzenli bir temelde haftada 12 saati aşmamalı; eğer bir toplu sözleşmenin parçasıysa fazla mesai zorunlu olabilir.

8.Tazminatlar: Standart bir hafta çalışması için ödenen ücretler, yasal ve endüstri standartlarını karşılamalı ve işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmalıdır; disiplin kesintisi yoktur.

9. Yönetim Sistemleri: Sertifikasyon kazanmak ve sürdürmeye çalışılan tesisler, yönetim sistemleri ve uygulamaları bakımından standartla bütünleşmek için basit uygunluktan öteye gitmelidir.

18001(OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

TS 18001(OHSAS) STANDARDININ GELİŞİMİ

-1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis.rehberi

-1997’de Technical report NPR 5001

-1999’da BS tarafından (İngiltere’de)

-2001’de TS 18001 olarak yayınlandı

TS 18001 (OHSAS) standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3.TERİMLER VE TARİFLER

4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 ISG POLİTİKASI

4.3 PLANLAMA

4.4.UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA

4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

4.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

TS 18001 (OHSAS) STANDARDI

OHSAS 18001:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME SERİSİ-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SPESİFİKASYONU

OHSAS 18002:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ-OHSAS 18001 UYGULAMA REHBERİ

TS 18001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri,prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.

RİSK DEGERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karak vermek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

NEDEN TS 18001

Karlılığı arttırmak

İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak

Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek

Motivasyon ve katılımı arttırmak

Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak

Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak

Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

BRC/IoP Paketleme Standardı


BSI, BRC/IoP Paketleme Standardı üzerine tetkik, belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Giriş
BRC (İngiliz Perakendeciler Birliği, İngiltere perakendecilerinin çıkarlarını temsil eden bir İngiliz ticaret kurumu) ile birlikte Paketleme Enstitüsü tarafından BRC/IoP Global Standardı - Gıda Paketleri ve Diğer Paketleme Malzemeleri,  perakendecilere ve gıda üreticilerine kendi yasal gerekliliklerini karşılamada yardımcı olması için geliştirilmiştir. Standard perakendecilere gıda ürünleri için paketler sağlayan şirketlerin belgelendirilmesi için genel bir dayanak sağlamaktadır.

Kimler için?
BRC/IoP Paketleme Standardı üründen ve ülke kökeninden bağımsız olarak özellikle İngiltere perakendecilerine gıda paketleme malzemeleri temin eden tedarikçiler için uygundur.

Standardın ilkeleri

 • Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
 • Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek 
 • Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
 • En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak

Şartlara aşağıdakiler dâhildir

 • Organizasyon
 • Tehlike ve risk yönetimi sistemi
 • Teknik Yönetim Sistemi
 • Fabrika standardları
 • Kirlilik kontrolü
 • Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları)

Bu şartlar ISO 9001:2000 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Eğer ISO 9001:2000 şirkette kurulu ise,  BRC/IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.  

Uyumun faydaları
Gıda yönetim sisteminizi BRC/IoP Paketleme Standardı  şartlarına göre belgelendirmeniz kurumunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

 • Mevcut sistemlerin en iyi uygulamalar olması ve güvenli paketleme üretimini sağlamak için çalışması için güvence.
 • Tanınan bir standartla belgelendirilerek artan müşteri tatmini.
 • Müşteri şartlarını karşılayarak artan pazarlara erişim.
 • Bir tedarikçi ile geniş çaplı belgelendirmenin birleştirilmesi.
 • BSI markası ile bağlantılı belgelendirme.
 • BRC/IoP Paketleme Standardı şartları ile ISO 9001:2000 şartları arasında bir sinerji olduğundan, birlişterilmiş bir tetkik iki ayrı tetkike kıyasla bir ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir.
ISO 22000:2005 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı


BSI, ISO 22000:2005 üzerine tetkik, belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Giriş
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri  - Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar.

Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir. 

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır.

Kimler için?
Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2000 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

Uyumun faydaları
Gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000:2005'in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

 • Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.
 • Gerçek bir global uluslararası standarttır.
 • Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.
 • Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standardları şartlarının çoğunu kapsar.  
 • HACCP Kuralı ilkelerine uygundur.
 • HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.
 • Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır.
 • Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır.
 • Düzenleyiciler için uygundur.
 • Yapı ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.

Özel faydalara aşağıdakiler dâhildir;

 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı.
 • Kaynak optimizasyonu - dahili ve gıda zinciri boyunca.
 • Tüm kontrol önlemleri tehlike analizine tabidir.
 • Daha iyi planlanma, daha az üretim sonrası doğrulama.
 • İyileştirilmiş dokümantasyon.
 • Ön şartlı programların sistematik yönetimi.
 • Artan teknik yeterlilik.
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim.
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemması için sistematik ve önleyici bir yaklaşımdır.

 BARKOD

Özel sektörün Türkiye´deki en üst düzeydeki yasal temsilcisi ve Odalarımızın en üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye´de üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette, herhangi bir sorun ile karşılaşmadan tanınmasını ve izlenebilmesini sağlamak üzere 1988´de kendi bünyesinde Milli Mal Numaralandırma Merkezi TOBB-MMNM´yi kurarak Uluslararası Mal Numaralama Örgütü EAN´a (European Article Numbering Association) üye olmuştur.

EAN-UCC Sisteminin yerel uygulamaları, EAN International´a bağlı yerel EAN Numaralama Organizasyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye´deki EAN Numaralama Organizasyonu TOBB-MMNM, EAN-UCC Sisteminin Türkiye´deki tek temsilcisi ve uygulayıcısı olup Türkiye´ye özgü uygulama yöntemlerini geliştirmekte ve uygulamaya koymaktadır.

TOBB-MMNM, Türkiye´deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların EAN-UCC Sistemine üye olmasını ve böylece tüm dünyada tanınmasını sağlamakta, bu firmaların uygulamalarını kolaylaştırmak ve firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye´ye özel düzenlemeler yapmaktadır.

Bu nedenle Odamız da, üyelerimizi “BARKOD” konusunda bilgilendirmekte ve yapmaları gerekenler konusunda yönlendirmektedir.

EAN.UCC SİSTEMİ

Kısaca bir bilgi standardı tanımlama ve uygulama sistemi olarak anılabilecek EAN.UCC Sistemi, merkezi Brüksel´de bulunan GS1 tarafından geliştirilmekte ve tüm dünya çapında yönetilmektedir. EAN.UCC Sisteminin temel amacı, ticari ve endüstriyel ortamlarda hareket gören ticari ürünler ile taşıma birimlerinin tanımlanmasını ("identification") sağlamaktır. Sistem ile ticari ürünler ve taşıma birimlerinin yanı sıra lokasyonlar (yerler) ve demirbaşlar da tanımlanmaktadır.

GS1´e bağlı yerel GS1 Numaralama Organizasyonları, tanımlama ve numaralandırma standartlarının uygulayıcılarıdır. Türkiye´deki GS1 Numaralama Organizasyonu TOBB-GS1 Türkiye´dir.

GS1 Numaralama Organizasyonları tarafından verilen numaralar ve bu numaraları içeren barkodlar, bütün dünyada geçerlidir ve uluslararası tüm ticari işlemler ve Tedarik Zinciri uygulamalarında herhangi bir değişikliğe gerek kalmaksızın kullanılabilirler.
EAN.UCC Sistemi başlangıçta perakende satış sektörünün gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildiyse de daha sonra ürünlerinin tanımlanmasına ihtiyaç duyan tüm ticari ve endüstriyel sektörler tarafından uygulanmaya başlamıştır.

Ticari ve endüstriyel kuruluşların gereksinimlerinin yanı sıra teknolojinin gelişmesine de uyum sağlayan ve hemen tüm sektörlerin uygulayabileceği tanımlama ve numaralama standartlarını geliştiren EAN.UCC Sistemi, bugün dünyanın her yerinde kullanılmakta ve sağladığı olanaklarla elektronik ticaretin de altyapısını oluşturmaktadır.

EAN.UCC SİSTEMİ UYGULAMA ALANLARI

EAN.UCC Sistemi, tanımlama amacıyla numaralandırma yöntemleri geliştirmiş, ticari ürünler, taşıma birimleri, yerler ve demirbaşlar bu numaralar ile kimliklendirilmişlerdir. EAN.UCC Sisteminde tanımlama amacıyla verilen numaraların yanı sıra ürünlere ilişkin tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgiler de (parti numarası, son kullanım tarihi, ürünün miktarı, paket sayısı vb.) kodlanabilmektedir.
EAN.UCC Sisteminin geliştirdiği Tanımlama ve Numaralama Standartlarının üç temel bileşeni vardır:

-Tanımlama Standartları
-Barkod / OVT-Otomatik Veri Toplama Teknolojileri (ADC-Automatic Data Capture)
-Elektronik Veri Değişimi (EVD-Electronic Data Interchange-EDI)
EAN.UCC Sistemi ile ticari ürünler (mal ve hizmetler), taşıma birimleri, yerler ve demirbaşlar belli standartlara uygun olarak tanımlanırlar. Tanımlama amacıyla kullanılan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürün, lokasyon, taşıma birimim ya da demirbaşın tüm dünyada tek bir numara ile tanınmasını sağlar.
Tanımlama amacıyla kullanılan numaralar, barkodlar ile de simgelenir. Barkodlar, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (OVT) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamakta, bu amaçla barkod okuyucular kullanılmaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran OVT uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı elde edilir. EAN.UCC Sistemi barkod standartları, bu sistem kapsamında kullanılacak barkodların uygulama kurallarını belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanımlama numaraları ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, kullanılacak barkod alfabelerini, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme biçimlerini açıklamaktadır.
EAN.UCC Sistemi ile oluşturulan tanımlama numaraları, birbirlerine elektronik ortamda bilgi gönderen ticari ortaklar arasında Elektronik Veri Değişimi (EVD) uygulamalarında kullanılır. EAN.UCC Sistemi, EVD için EANCOM uygulama kılavuzlarını hazırlamış, böylece Birleşmiş Milletlerin tanımladığı UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport) EVD mesajlarının ticaret yapan kuruluşlar arasında nasıl uygulanacağını yalın biçimde göstermiştir.
Bu üç bileşenin uyumlu bütünlüğü ile
- ticari ürünlerin tanımlanması
- ürünlerin barkodlanması,
- ticaret yapan taraflar arasında işlem gören ürünlerin hareketlerinin OVT teknolojileri ve EVD uygulamaları kullanılarak elektronik ortamda izlenmesi
sağlanır. EAN.UCC Sistemini uygulayan kuruluşlar, bu sistemin getirdiği standartlar sayesinde, işlemlerini elektronik ortamda, işlem ve veri yinelemesine gerek kalmaksızın kolayca gerçekleştirmektedir; özellikle işlem ve hareket sayısının çok yüksek olduğu taşıma, satış, depolama gibi iş süreçlerinde hız ve doğruluk kazanılmakta, tüm bunların sonucunda da iş yapma verimliliği artmaktadır.

Nedir?: GEPIR Projesi; kapsamı bakımından EAN International´a üye organizasyonlarının veritabanlarını xml mesajları kullanarak ortak bilgi ihtiyacını gidermek amacı ile kullanıma açmalarıdır. Kullanıcılar herhangi bir üye organizasyonun web sayfasına girerek , mevcut olan barkod numarasını sorgulaması ile sistem başlar. Barkod numarası üye organizasyonun veritabanında olmasa dahi , üye organizasyon ilgili ülkeyi ve bilgileri otomatik olarak bulur ve kullanıcıya ücretsiz olarak sunar. Burada herhangi bir yönlendirme, ekstra işlem ve gösterimde kullanılacak dil problemi olmadığı için karışıklık yaratmamakta , bilgi açığını büyük ölçüde gidermekte ve yeni xml teknolojisinin en güzel örneklerinden biri olmaktadır.
Neler Sorgulanabilir? : EAN-13, EAN-8, ITF-14, SSCC, UPC-12 barkod numaraları sorgulanabilmekte, GLN (Küresel Yer numarası), Firma ismine göre (Sorgulamayı geliştirmek için Posta Kodu ve Şehir ismi dahil edilmiştir) sorguları da bulunmaktadır.
Ne Tip Bilgiler Öğrenilebilir? : Üretici Firmaya ait, Firma açık adresi, şehri, ilgili kişi, telefon, fax, e-mail, web-sitesi, ürün ile ilgili elektronik katalog bilgisi elde edilebilmektedir. Elbette ki ürün bilgisini tutan ülke veri tabanı ve ürün kaydına göre bu bilgilerin tamamı yada bir kısmı elde edilebilmektedir.


Reklamı Kapat