ISI VE SICAKLIK & YALITIM

Genel Isıtma Faydalı linklerIsı Kaybı HesabıRadyatör su miktarları tablosuKlima Hesap Programı ve Klima SeçimiIsı Yalıtım Hesap Program, örnek ve yönetmelikIsıtma ve Soğutma Tekniği
İsı Kaybı hesap programıPratik Isı Kaybı HesabıGüneş Enerjisi hesaplamaSıcak Sulu Isıtma sistemleriPratik Hidrofor HesabıÖrnek hesap tablolarıÖrnek Hesaplar Isı hesap programı

ISI ve SICAKLIK Doğada ısı ve sıcaklık kavramlarının olmadığı hiçbir olay yok gibidir. Isı ve sıcaklık, canlılar için de çok önemlidir. Çünkü, çok düşük sıcaklıklarda canlılar yaşayamadığı gibi, çok yüksek sıcaklıklarda da canlılar yaşayamamaktadır. Isı enerjisi aslında kütlesi olmayan foton dediğimiz enerji paketcikleridir. Bundan dolayı ısı enerjisi boşlukta da yayılır. Bu enerji paketcikleri, madde, atom ve moleküllerinin titreşim hareketinden meydana gelmektedir. Bu molekül ve atomların titreşim hareketleri ne kadar fazla ise, paketciklerin enerjileri de o kadar fazla olur. Teorik araştırmalara göre, - 2730C de tüm maddelerin atom ve moleküllerinin titreşimi hemen hemen sıfır olmaktadır. Ve bu sıcaklık altında moleküller hareketsiz durmaktadır. Fakat şu ana kadar - 273°C sıcaklığa kadar inilememiştir. Isı enerjisi aynı zamanda kimyasal ve nükleer enerji tepkimelerinde de açığa çıkmaktadır. IsıBir maddenin katı, sıvı ve gaz halinde olduğu bilinmektedir. Madde bu üç halden hangi halde olursa olsun, molekülleri daima hareket halindedir. Her bir molekülün bir hareket enerjisi vardır. Bir maddenin moleküllerinin hareket enerjileri ile moleküller arası bağlanma enerjilerinin, toplamına ısı enerjisi denir. Ayrıca ısı, verilen ya da alınan bir enerji çeşididir. Sıcaklık Bir maddenin belli bir standarda göre soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Maddeyi oluşturan taneciklerin (moleküllerin) tek tek kinetik enerjileri aynı olabildiği gibi, farklı da olabilir Bütün moleküllerin kinetik enerjileri toplanıp tanecik sayısına bölünürse, ortalama bir değer bulunur Bu ortalama değer hangi maddede daha fazla çıkmış ise o maddenin sıcaklığı daha fazladır. Mesela bir maddenin ortalama enerji değeri, diğerinin iki katı ise sıcaklığı da iki katıdenebilir.İşte sıcaklık dediğimiz şey, madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileriyle doğru .orantılı bir büyüklüktür.

Diğer bir ifadeyle; Bir maddenin ortalama hızda bulunan bir molekülünün (kinetik) hareket enerjisi ile doğru orantılı büyüklüğe sıcaklık denir. Sıcaklığın artması demek, madde moleküllerinin hareket enerjilerinin artması demektir. "Yanan bir kibrit çöpünün sıcaklığı mı, bir deniz suyunun sıcaklığı mı daha büyük?" diye sorulsa, elbette yanan bir kibrit çöpünün sıcaklığı daha büyük denecektir. Çünkü yanan kibrit çöpünde tek bir taneciğin kinetik enerjisi, deniz suyunun tek bir taneciğinin kinetik enerjisinden daha büyüktür. Ancak hangisinin ısısı daha büyük diye sorulduğunda da. deniz suyunun ısısı daha büyüktür deriz. Çünkü deniz suyunun bütün taneciklerinin kinetik enerjilerinin toplamı, yanan kibrit çöpünün bütün taneciklerinin kinetik enerjilerinin toplamından daha büyüktür. * Isı bir enerji çeşididir. Sıcaklık ise ener;i değildir, bir ölçümdür. Isı kalorimetre ile ölçülür, sıcaklık ise termometre ile ölçülür. * Isı birimi kalori veya joule dür. Sıcaklık birimi ise derecedir * Termometreler Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir Maddelerin boyutunda olan değişim, sıcaklığında olan değişimi gösterebilir. Termometreler de bu esasa göre düzenlenmiş aletlerdir.

 Termometrelerde 76cm - Hg basıncında sabit iki sıcaklık değeri seçilir. Biri buzun erime sıcaklığı diğeri de suyun kaynama sıcaklığıdır Bazı bilim adamları sıcaklık ölçümü konusunda değişik ölçekler teklif etmişlerdir. I.Celcius (santigrad °C) Buzun erime sıcaklığını O0C suyun kaynama sıcaklığını ise 100° kabul etmiştir..Fahrenheit (°F) : Buzun erime sıcaklığını 320 C suyun kaynama sıcaklığını 212° kabul etmiştir. II.Fahrenheit (0F) Buzun erime sıcaklığını 320C Suyun kaynama noktasını 212 0C kabul etmiştir. III.Kelvin (0K) sıcaklıklar için başlangıç noktasını -273 0C kabul etmiş ve bütün sıcaklıkları pozitif sayılarla anlatmıştır. Bu ölçekte sıcaklık için sıfır, mutlak sıfırdır. Bundan dolayı bu ölçeğe mutlak sıcaklık ölçeği de denir. Oysa ki bu sıfırlar sıcaklık için gerçek anlamda sıfır değildir. Sıfır sıcaklık demek, madde taneciklerinin kinetik enerjilerinin kalmaması demektir. Halbuki erimekte olan buz taneciklerinde de bir kinetik enerji vardır. Yapılan araştırmalar hiçbir maddenin - 273° C de moleküllerinin titreşemediğini göstermiştir. Ölçülen bir sıcaklık, örneğin bir odanın sıcaklığı termometrelerde farklı sayılarla gösterilecektir. Celcıus termomeresinde okunan değere C,• Fahrenheittekine F. Kelvindekine K, X termometresindekine de X diyelim.Şekildeki bu sayıların birbirine çevrilmesi için paralel doğrular arasında kalan bölmelerin sayıları birbirleriyle orantılanır.

Ortamın sıcaklığı artırıldığında Celcius termomet resinde olursa 10 bölme yükselme olursa Fahren heit termometresinde 18 bölme Kelvinde 10 bölme yükselme olur.

ÖRNEK

 X ve Y termometrelerinde sırasıyla suyun kaynama noktasını 220 °X ile 120 °Y, donma noktaları da 20 °X ile -40 °Y dir. Buna göre; a) X termometresinde sıcaklık 10 °X derece değişirse, Y termometresinde kaç 0Y değişir? b)X termometresi ortamın sıcaklığını 100 °X gösterirken, Y termometresi hangi değeri gösterir?

ÇÖZÜM

 X termometresinde suyun donma ve kaynama noktaları arasında ki fark 200 olduğundan 200 eşit bölmeye ayrılmıştır. Y termometresi ise 160 eşit bölmeye ayrılmıştır. Buna göre, X termometresinde sıcaklık 2 °X değişirse, Y de 1 ,6 °Y değişir. Veya X termometresinde 100 X değişir ise, Y de 8 0Y değişir. Termometrelerdeki oranın eşitliğinden (x=100 yazılırsa) 64= Y+40 Y = 240 C olur.

ÖRNEK

 Bir X termometresi kaynayan suyun sıcaklığını 200 X olarak, 50 0C sıcaklığını ise 5 ° X olarak gösteriyor. Bu X termometresi eriyen buzun sıcaklığını kaç °X gösterir?

 ÇÖZÜM

Eriyen buzun sıcaklığı A °X olsun. Şekile göre orantıdan ; 10-2A = 20-A A = -10 0 X olarak bulunur. ISI ENERJİSİ Sıcaklık, maddenin moleküllerinin hareket enerjisini ifade eden büyüklüktür. Sıcaklığı artırmak için yani moleküllerin hareketlerini hızlandırmak için cisme dışardan enerji vermek gerekir. Ancak bu enerji nasıl bir enerji malıdır? Örneğin cisme potansiyel enerji kazandırılırsa, cisim bulunduğu yerden yukarı kaldırılarak veya cismin hızı artırılarak kinetik enerjisi artırılırsa, cismin sıcaklığı artmaz. Cismin sıcaklığını artırmak için verilmesi gereken enerji çeşidine ısı enerjisi denir. Q ile gösterilir. Is ı bir enerji türü olduğu için, enerji birimleri ısı birimi olarak alınabilir. 1kalori ( Kcal) ; 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C değiştirmek için verilmesi ya da alınması gereken ısı miktarına denir.

Isı alıp veren maddelerde şu değişiklikler olur:

A. Sıcaklık değişimi

B Hal değişimi

C. Boyut değişimi (Genleşme)

A.SICAKLIK DEĞİŞİMİ Sıcaklık değişimi sırasında maddenin aldığı ya da verdiği ısı nelere bağlıdır? 1. 1O gram suyun sıcaklığını 1°C artırmak için verilmesi gereken ısı Q kalori ise, 20 gram suyun sıcaklığını 1 DC artırmak için verilmesi gereken ısı 2Q kaloridir. O halde maddenin alacağı ısı (madde soğuyorsa verdiği ısı) cismin kütlesiyle doğru orantılıdır. 2. Bir cismin sıcaklığını 10rC artırmak için gereken enerji Q kalori ise: aynı cismin sıcaklığını 20°C artırmak için gereken ısı 2Q kaloridir. O halde maddenin alacağı ısı (madde soğuyorsa verdiği ısı) sıcaklık artışı ya da azalışı İle doğru orantılıdır. 3. Kütleleri eşit, değişik türden maddelerde farklı sayıda tanecik bulunur. Çünkü farklı maddelerin taneciklerinin büyüklükleri farklıdır.

O halde kütleleri eşit, farklı maddelerin sıcaklığını artırmak için, yani taneciklerin ortalama kinetik enerjilerini artırmak için, verilmesi gerekli ısı da farklı olacaktır. Demek ki, maddenin alacağı ısı enerjisi, maddenin cinsine .bağlıdır. Maddenin cinsini simgeleyen bu değere, o maddenin öz ısısı .denir.Öz ısı c ile gösterilir. Öz ısı (c) : Bir cismin birim kütlesinin sıcaklığını 10C değiştirmek için gerekli ısı miktarına öz ısı denir. Her madde için farklı farklıdır. Dolayısıyla öz ısı, maddeler İçin ayırt edici bir özelliktir. .Sonuç olarak; Bir cismin m gramının sıcaklığını T kadar artırmak için verilmesi gerekli ısı miktarı (veya T kadar azalmak için cisimden alınması gerekli ısı miktarı) Q = m.c. T bağıntısı ile hesaplanır. Burada; Q :Cismin sıcaklığını artırmak için veya azaltmak için verilmesi gereken ısı enerjisi miktarıdır, (cal) m; Isınan ya da soğuyan cismin gram cinsinden kütlesi c ; Cismin öz ısısı (ca!/g.°C) T: Maddenin sıcaklığındaki değişme miktarıdır. Yani sıcaklığındaki artma ya da azalma miktarıdır. (°C) AT sıcaklık farkı bulunurken büyük sıcaklıktan küçük sıcaklık çıkartılır. Formülden de anlaşıldığı gibi, öz ısı maddenin kolay ya da zor ısındığını gösterir. Öz ısısı küçük olan maddeler kolay ısınır. Yani daha az ısı vermek gerekir. Öz ısısı büyük olan maddeler zor ısınır. Dolayısıyla daha çok ısı vermek gerekir. Isı sığası (m.c); Bir maddenin kütlesi ile öz ısısının çarpımına ısı sığası veya su cinsinden kütle değeri denir. Problem çözümünde m.c verilirse madde ne olursa olsun, onun yerine m kadar su varmış gibi düşünülür. Isı Alışverişi Isıca yalıtılmış bir ortamda, sıcaklığı yüksek olan madde, sıcaklığı düşük olan maddeye ısı verir. Bu ısı aktarılması sonucunda alınan ısı, verilen ısıya eşit olur. Qalınan - Qverilen Alınan ısı. verilen ısıya eşit olmasına rağmen ısı sığaları farklı ise sıcaklık değişimleri eşit olmaz. Isı sığaları eşit ise sıcaklık değişimleri de eşit olur. Fakat son sıcaklıkları daima eşit olur. Sıcaklıkları T1 ve T2 olan aynı cins maddeden eşit kütlede karıştırılırsa ,karışımın son sıcaklığı,tkarışım = olur.

Gerekli ısının hesaplanması:

Öncelikle ısıtılacak olan kütlenin ağırlığı bulunur.
Ağırlık = uzunluk x genişlik x yükseklik x özgül ağırlık

Ağırlık bulunduktan sonra, eldeki veriler aşağıdaki formüle
yerleştirerek kütleyi ısıtmak için gerekli Watt hesaplanır.

Açıklama:
m = Kütle
Cp = Özgül Isı
ΔT = Başlangıç ısısı ile istenen ısı arasındaki fark
t = Isınana kadar geçen süre

Formül:
                m x Cp x ΔT
Watt = ______________
                     0,8604
Örnek:
m = 200 kg
Cp = 0,122 (cal/g °C)
ΔT = 250 °C
t = 2 saat

                20 x 0,122 x 250
Watt = ______________
                     0,8604 x 2

*Gerekli gücü hesaplarken olası ısı kayıplarının da göz önünde bulundurulması gerekir.

Buna göre;
%30-60 izole edilmemiş banyo için
%20-40 izole edilmiş banyo için
%30-40 izole edilmemiş ufak kütleler için
%15-30 izole edilmiş ufak kütleler için
%35-60 izole edilmemiş ufak kütleler için
%25-40 izole edilmiş büyük kütleler için güce ilave edilmelidir

Rezistans kullanımı ve seçimi için Öneriler:

*Rezistansın yüzey yükünü hafifletmek için mümkün olan en çok sayıda rezistans kullanılmalıdır.
*Rezistansın takılacağı yuvanın çok düzgün ve pürüzsüz olması gerekmektedir.
*Rezistans deliğe mümkün olduğu kadar sıkı oturtulmalıdır.
*Rezistansın ömrünü uzatmak için mutlaka uygun ısı kontrolu yapmak gerekir.
*Termokuplun hissedici ucu mümkün olduğu kadar rezistansa yakın yerleştirilmelidir.
*Kablo çıkışlarını fiziksel zedelenmelerden, aşırı ısıdan nemden, aşırı gerdirilmekten vs. korumak gerekir.
*Rezistansın iyi oturması, kolay çıkartılabilmesi ve daha iyi ısı transferi açısından montaj jeli kullanılması önerilir.

 ÖRNEK

Öz ısıları sırasıyla c ve 2c olan K ve L cisimlerine Q ve 4Q kadar ısı enerjisi verildiğinde her ikisinin de sıcaklığı eşit miktarda artmaktadır. Buna göre , K nın kütlesi m ise L nin kütlesi kaç m dir? ÇÖZÜM Bir cisme verilen ısı miktarı Q = m.c. T bağıntısından bulunur. Bu bağıntıya göre Q, c ve T değerlen veril mistir. T nin her iki cisim içinde eşit verildiği soruda belirtilmiştir. Q = mk c. T 4Q = mL2c. T mL = 2 mK olur. Buna göre K kütlesi m ise L kütlesi 2m dir. ÖRNEK Öz ısısı 0,3 cal/g 0C olan bir cisme 300 kalorilik ısı verilince, sıcaklığı 100C tan 600C a çıkıyor.Bu cismin kütlesi kaç gramdır?

ÇÖZÜM

Q = m c t 300 = m 0,3 (60 -10) m= m = 20 g ÖRNEK : 200C taki 10 gramlık bir cisme 150 kalorilik ısı verilince sıcakiığ: 50 0C a çıkıyor. Bu cismin öz ısısı kaç cal/g°C tur ÇÖZÜM Q= m c t 150 = 10 c (50-20) c =150/300 c= 0,5 cal/g 0 C ÖRNEK Öz ısısı 0.5 ca!/g0C olan 50 gramlık bir cisimden, 836 J ısı alınınca sıcaklığı kaç 0C düşer? (1 cal=4.18 J) ÇÖZÜM 836 J=200cal eder. Q = m. c. t 200 = 50.0,5. t t =200/25 t = 8°C olur. Erime ve Donma Maddelerin katı, sıvı gaz hâlinde bulunduklarını biliyoruz. Gerekli koşullar yerine getirilince maddeler bir halden diğer bir hâle geçiş yapabilirler. Bu geçiş ya ısı alınarak yada ısı verilerek sağlanır. Hal değişimi maddelerin hacminde de bir değişmeye neden olur. Maddelerin katı hâlden sıvı hâle geçmesine erime, sıvı hâlden katı hâle geçmesine donma denir.

 1. Kanun: Sabit atmosfer basıncı altında bütün katı maddelerin, kat sıcaklık noktası vardır. Bu sıcaklık noktasına erime noktası denir.

2. Kanun: Erime noktasına gelmiş bir katı maddenin tamamı, katı hâlden sıvı hale geçinceye kadar sıcaklığında bir değişme olmaz. Erime noktasına gelmiş 1 gramlık katı maddenin aynı sıcaklıkta sıvı hâle gelmesi için verilmesi gerekli ısıya erime ısısı denir. Erime ısısı Le ile gösterilir. Buna göre m gramlık bir katının erime sırasında aldığı ısı;Q= m.Le eşitliği ile bulunur. Buzun erime ısısı Le =80 cal/g 'dır.Kurşunun erime ısısı 22570 J/kg .bakırın erime ısısı 175560 J/kg"dır. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Erime sırasında maddenin sıcaklığının artmasının nedeni. aldığı ısıyı hâl değişiminde harcamasıdır. Sıvı maddeler her sıcaklıkta buharlaşır Buharlaşma olayı sıvının yüzeyinde olur. Özellikle, yazın ağzı açık kalan Kaptaki su seviyesinin azaldığı görülür. Kapta bulunan su ısıtılırsa, sıcaklığı yükselir. Buharlaşma hızı artar. Su sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen buhar basıncı, sıvının yüzeyine etki eden basınca eşit olduğu an sıvı kaynamaya başlar. Deneydeki ölçümleri incelediğinizde suyun 100 °C ta kaynadığı, kaynama esnasında sıcaklığın değişmediğini görürüz. Deneydeki sıcaklık noktası 76 cm Hg basıncındaki kaynama noktacıdır. Bu sıcaklık noktası açık hava basıncına bağlıdır. Su üzerindeki açık hava basıncı düşürülünce, suyun 1OO °C tan düşük saklıklarda kaynadığı görülür. Su üzerindeki basınç arttırılacak olursa, kaynama sıcaklığı yükselir. Düdüklü tencereler buna bir örnektir Basıncın kaynama noktası üzerindeki bu etkisinden yararlanılarak, bir sıvıyı değişik sıcaklıklarda kaynatmak mümkündür. Diğer taraftan oluşan su buharı ısı verince, (soğuyunca) sıvı hale geçer. Kaynama Kanunları1. Kanun : Sabit atmosfer basıncı altında bütün sıvı maddelerin, sıvı hâlden gaz hâline geçtiği sabit bir sıcaklık noktası vardır. Bu sıcaklık noktasına kaynama noktası denir ve kaynama süresinde sıcaklık sabit kalır. 2. Kanun : Kaynama sıcaklığında bulunana sıvı buharlarının maksimum basıncı sıvı yüzeyine etki eden basınca eşittir. Kaynama noktasına gelmiş 1 gramlık sıvı maddenin tamamının aynı sıcaklıkta gaz hâline gelmesi için ilmesi gerekli ısıya kaynama ısısı denir.

Kaynama ısısı Lb, ile gösterilir. Buna göre m gramlık bir cismin, kaynama esnasında aldığı ısı;Q = m Lb eşitliği ile bulunur. Suyun kaynama ısısı Lb = 540 cal/g ' dır. Eterin kaynama ısısı 393300 J/kg Alkolün kaynama ısısı 854800 J/kg'dır. Kaynama sırasında, sıvının sıcaklığının değişmemesinin nedeni, alınan ısının hâl değişiminde harcanmasıdır. Buzdan başlayarak Bu-Su-Buhar hal değişimlerinin sıcaklık- Zaman Grafiği

 ÖRNEK

-10 °C 'ta 5 gram buzu 110 °C ta su buharı haline getirmek için verilmesi gerekli ısı kaç kaloridir? Bu olavın sıcaklık-ısı grafiğini çiziniz..

ÇÖZÜM

Buz O 0 C a gelinceye kadar: Q = m. c. t Q = 5-O,5-[0-(-1O)]Q = 25 kalorilik ısı alır . Buz erirken. Q=m.Lh . su buharlaşırken; Q2 = 80.50 Q2 = 400kalorilik ısı alır. Su 100 ° C a gelinceve kadar Q = m. c. t Q3 = 400 kalorilik ısı alır . Su buharı 110°0 C'a gelinceye kadar; Q = m. c. t Q5 = 5 0.5 (110 - 100) Q5 = 25 çal ısı alır Verilmesi gerekli toplam ısıQ =25+400+500+2 700 + 25 Q = 3650 cal olarak bulunur.

ÖRNEK

Sıcaklığı 75 °C olan 20 kg su ile sıcaklığı 50 °C olan 30 kg su karıştırılıyor. Isı kaybı olmadığına göre karışımın ı sıcaklığı kaç °C olur? Isı-sıcaklık grafiğini çiziniz.(Csu=1 cal/g°C) ÇÖZÜM 75 °C daki su ısı alıp, 50 °C daki su ısı vereceğinden; m1= c1(t-15)=m2 c2(50-t) 20000-1 (t-15)=300001-(50-t) 2t-30=150-3t 5t=180 t=36 °C olur. Q= 20000-1 (36-15) Q =42000 cal ÖRNEK Sıcaklığı -10 °C olan 10 gram buzun üzerine, sıcaklığı 15 °C olan 90 g su dökülürse ne olur'? Isı sıcaklık grafığıni çiziniz.. (Sistem ısı yalıtımlıdır.) Cbuzr=0.5 cal/g°C. L buz=80 Cal/g

ÇÖZÜM

 15 °C 'daki su ısı vererek O ° C a iner. Verilen ısıyı bulalım Q1= 90(15-0) Q1 =1350 cal Bu ısıyı -1O °C 'taki buz alarak. O °C'de buz hâline gelir. Buzun O °C ta buz haline gelmesi için gerekli ısıyı bulalım. Q2 = 50 cal. Verilen ısının tamamı kullanılmadığından, buz erimeye başlar. Buzun erimesi süresince aldığı ısıyı bulalım Q3=10.80 Q3 = 800 kalori olur.ŞU anda 15 °C 'dakı su 7350 kalorilik ısı vererek, O °C da su hâline geldi. Buz bu ısının, 850 calorisini kullanarak 0°C'da suya dönüştü. Sıcaklık dengesi sağlamasına rağmen ısı eşitliği sağlanmamıştır. Bu durumda 15° C 'daki suyun 0°C a inmesine gerek yoktur Dolayısıyla karışım O°C ın üzerinde bir sıcaklığa sahip olur. Bu sıcaklığı bulalım 50+800+10t=1350-90t 100t=500 t=5°C 5 °C: 'de 100 gram su olur. Q=10 -0,5 -10+10 -80+10 .15 Q = 900 cal

Konutlarda pratik ısı yükü hesabı

Burada belirtilen hesaplama yöntemleri ile elde edilen sonuçlar yaklaşık değerlerdir. Kesin sonuçlar için ilgili standartlardaki hesaplama yöntemleri kullanılmalıdır.

Pratik ısı hesabında ısıtılacak hacmin kaç m3 olduğu hesaplanır. Türkiye'deki ısı ihtiyacı yaklaşık olarak coğrafi bölgelere göre m3'e kaç kcal olacağı;

I. Bölge = 30 kcal, II. Bölge = 45 kcal, III. Bölge = 60 kcal olarak kabul edilir.
Şayet daire zemin kat veya çatı katı ise bu sabitlere 15 kcal sabit değer ilave edilir.

ÖRNEK:
Ankara (II. Bölge)'da üç katlı bir binanın ikinci katındaki ısı camlı 6 x 4 = 24 m2 salonun ısı ihtiyacı nedir? Kullanılacak Demirdöküm Plus panel radyatörün ölçüleri ne olmalıdır?

4 x 6 = 24 m2 (tavan yüksekliği) x (sabit) 45 = 2916 kcal

2916 kcal / 2300 = 1,26 mtül olduğundan PPKP 600 x 1300 Demirdöküm Plus panel radyatör kullanılmalıdır.

ÖRNEK:
Erzurumda çatı katı bir dairenin 3 x 4 = 12 m2 olan odasının ısı ihtiyacı nedir? Kullanılacak Demirdöküm Plus panel radyatörün ölçüleri ne olmalıdır?


3 x 4 x 3 (tavan) x (60 + 15) = 2700 kCal

2700 kcal / 2300 = 1,17 mtül olduğundan PPKP 600 x 1200 Demirdöküm Plus panel radyatör kullanılmalıdır

 

_KAPAT [x]KAPAT[X]