İŞ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ              Share
İSG Önemli Bilgiler ISG Eğitim Videoları İŞG Uzman Çalıştırma Süresi Hesap İŞG Hekim Çalıştırma Süresi Hesap
İş Kazasına ilişkin bilgiler, fotoğraflar Yeni Gürültü Maruziyet Hesabı İsg Önemli Bilgiler ADR (Tehlikeli madde taşımacılığı)
Sık Sorulan Sorular İşyeri Hekimi Zorunluluğu İsg sağlık personeli çalıştırma süreleri İŞG Mühendisliği
FAYDALI BİLGİLER & LİNKLER BAZI ÖNEMLİ KANUNLAR
İŞ Güvenlik Malzemesi teslim tutanağı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331Yeni
Çaykur İş Sağlığı veGüvenliği İç Yönetmelik Taslağı  İş Kanunu (4857)
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İlgili Mevzuat İş Güvenliği Kanunu (farklılıklar)(6331)
Güvenli Bir Şekilde Çatıya Çıkma Oyunu Yeni GÜVENLİK TALİMAT-ÖZET BİLGİLER  VE FORMLAR
TÜM MEVZUAT-KANUN-TÜZÜK-YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER  İş Güvenliği ile ilgili özet bilgiler Yeni
İş Güvenliğiyle ilgili Tüm Mevzuat için tıklayın..  Bazı Güvenlik Talimatları
 ILO Sözleşmeleri  İş Güvenliği ve Sağlığı Levhaları
İşçi Sağlığı Güvenliği Tüzüğü (iptal)  Güvenlik Önlemleri
İŞ Güvenliği Uzman Yönetmeliği  Faydalı Dökümanlar ve Eğitimlerr
KKD Şikayet İhbar RİSK DEĞERLENDİRMESİ  & EĞİTİMLER
ÇAY ENDÜSTRİSİNDE ISG Örnek Risk Değerlendirmesi RaporuYeni
Çay Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği  Risk Değerlendirme Rehberi ve Örnekler
FAYDALI SİTELER ÇAYKUR İSG EğitimiPersonel Hijyeni.1  Hijyen
çasgem İSG DENEME SINAVLARI -STAJ & SINAV İŞLEMLERİ
 iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  Online Deneme Sınavları Eski Sınav Soruları ve Cevapları
iş sağlığı ve güvenliği Arş.ve Gel. Enst.Başkanlığı  Sınav Başvuru işlemleri
İş ve Sosyal Güvenlik  isg_pratik-eğitim-formuYeni

6645 SAYILI KANUN MESLEKİ YETERLİLİK 

1-6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.

4. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

5 .Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

6. Kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

7. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

8. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Bu kapsamda 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile belirlenen 40 mesleğe,  8 meslek daha ilave edilerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’ e ulaşmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 8 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.03.2017 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğu getirilen tüm mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DİĞER ÖNEMLİ YÖNETMELİK VE BİLGİLER

7033 Sayılı Kanun ile yapılan bazı değişiklikler

MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,değiştirilmiştir.

MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Hali hazırda OSGB firmalarıyla sözleşme yapmış olan firmalar cezai müeyyidesi olan yasal bir zorunluluk olmasa da bir gereklilik olarak İSG hizmeti almaya devam edebilecekleri gibi aşağıda bazı başlıkları verilen zorunlu hizmetleri alarak sadece İSG-Katip atamasını kaldırabilirler.

1. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
2. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
3. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi, tedariği, eğitimi
6. Personel görev tanımlarının, İSG Talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
7 . İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi

Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri….

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Tebliği (2013) Tehlike sınıfı öğren

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Sigortalar : Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi - Resmi Gazete : 29.09.2008 - 27012 (2.Mükerrer) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir

Çevre : Çevre Mevzuatı

Atık Yönetimi :
REACH (6)
ROHS RoHS Nedir? Yönetmeliği ve Uygulamaları (7)


TS - TSE STANDARTLARI SORGULAMA :

TS Standartlarının güncelliği ile ilgili Sorgulama Sayfası'ndan faydalanabilirsiniz.

ISO 9001 :

TSE Kalite Standardı - TS EN ISO 9001:2008 -   
ISO 9001 kullanımı ile elde edilecek mali kazanç HESAP MAKİNESİ  

ISO 14001 :

ISO 14001 Çevre Standardı (27sf 311kB)  
TSE ÇevreYönetim sistemi

ISO 18001 :

TS 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS TS 18001)


ISO 31000 :

Kurumsal Risk Yönetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri - IRM (Risk Yönetimi Enstitüsü), AIRMIC (Sigprta ve Risk Yöneticileri Derneği), ALARM (Kamu Sektörü Risk Yönetimi Derneği) takım çalışmasıdır (21sf 1,04MB)

 İş Güvenliği Uzmanlanın Görevleri ve Yükümlülükleri

 İş güvenliği uzmanın görevli olduğu işyerinde dört ana görevi vardır. Bunlar;

a. Rehberlik

b. Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

c. Çalışma ortam gözetimi

d. İlgili birimlerle işbirliğidir

a) Rehberlik;

İş güvenliği uzmanının ana görevlerinden biri rehberlik görevidir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konu da güvenliği uzma işverene rehberlik yapıp önerilerde bulunmalıdır.

İşyerinde yapılan çalışmala yakından takip edip hâkim olmalıdır. İşyerinde uygulanan iş akışını, proses süreçlerini, iş ekipmanı, makine, teçhizat ve çalışma ortamlarını iyi analiz etmelidir.

İş güvenliği uzmanı;

1. İşyerinde yapılan genel çalışmalar,

2. İşyerinde iş akışında, proses sürecinde veya imalat şeklinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ve tasarımın uygunluğu,

3. Yeni makine, ekipman ve teçhizat seçimi,

4. Makine, ekipman ve teçhizan genel durumu,

5. Makine, ekipman ve teçhizanın bakımları,

6. Kullanılan maddeler,

7. İşin planlanması, organizasyonu ve uygulanma

8. Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi

Konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için işverene gerekli önerilerde bulunmalıdır.

İş güvenliği uzmanı, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken zeltici, önleyici ve kontrol tedbirlerini işverene yazılı olarak bildirmelidir. Bunu yapmanın en iyi yolu Onay Deftere yazmakr. Konuyla ilgili imza altına alınş yazılarda tebl edilmiş sayır.

İş güvenliği uzmanı, İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının veya yaşanş ramak kala olayların neden-kök analizlerini yaparak nedenlerini araştırma ve tekrar ay iş kazasının yaşanmama için gerekli çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmalıdır. Buradan anlaşılacağı gibi iş güvenliği uzma iş kazası, meslek hastalığı ve ramak kala olayları kayıt altına alıp gerekli önlemlerin alınması için verene önerilerde bulunmalıdır.

b) Risk değerlendirmesi çaşmalarına katılmak;

İş güvenliği uzmanının ikinci görevi de işyerindeki risk derlendirme çalışmalarına ve uygulamasına katılmakr. Şu unutulmamadır ki risk değerlendirmesi bir ekip eşidir ve risk değerlendirmesini hazırlamak sadece iş güvenliği uzmanının görevi değildir. Fakat risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri, zeltici-önleyici faaliyetler ve kontrol tedbirleri hakkında işverene önerilerde bulunmak ve bunların takibini yapmak iş güvenliği uzmanının görevidir.

 c) Çaşma orta zetimi;

İş güvenliği uzma görevli olduğu işyerinde çaşma ortamı zetimi yaparak,

1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve öümlerini planlamalı ve uygulamaları kontrol etmeli,

2. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çaşmalara katılmalı,

3. Acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmalı,

4. Acil durumlarla ilgili periyodik eğitimlerin verilmesi ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planla doğrultusunda hareket edilmesini izlemeli ve kontrol etmelidir.

 

ç) itim

İş güvenliği uzmanının önemli görevlerinden biri de mevzuata uygun olarak çaşanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini;

a. Planlamak,

b. Planladığı eğitimleri işverenin onayına sunmak

c. Eğitimleri vermek veya dışarıdan eğitim hizmeti alındıysa bunla kontrol etmektir.

İş güvenliği uzmanının görevlerinden biri de işyeri hekimiyle birlikte görevli olduğu işyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını eren yılk derlendirme raporunu formatına uygun olarak hazırlamaktır.

İş    güvenliği    uzmanı,    işyerinde    iş    sağlığı    ve    güvenliği    açısından       çalışanlan bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri zenlemeli, işverenin onayına sunmalı ve uygulanmasını kontrol etmelidir.

İş güvenliği uzmanı, çalışma ortanın güvenli hale getirilmesi için gerekli iş sğı ve güvenliği talimatları ile çaşma izin proserlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmalı ve uygulamalarını kontrol etmelidir.

İş güvenliği uzmanı, çalışma ortanın güvenli hale getirilmesi için gerekli iş sğı ve güvenliği talimatları ile çaşma izin proserlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmalı ve uygulamalarını kontrol etmelidir.

 

d) İlgili birimlerle işbirliği;

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimiyle birlikte koordineli şekilde çalışarak iş kazala ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu olayların tekrarlanmaması için incelme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planla hazırlamalı ve uygulamaları kontrol etmelidir. Yine işyeri hekimiyle birlikte yılk çaşma planını hazırlamalıdır.

İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer alarak kurul üyeleriyle işbirliği içinde çalışmalıdır.

İş güvenliği uzma görevli olduğu işyerinde bulunan destek elemanları ve çaşan temsilcilerine destek sağlamalı ve bu kişilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerini inceleyecek olursak;

İş güvenliği uzma görevini ifa ederken işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çaşma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukla işverene kaı sorumludur. Yani oluşabilecek bir iş kazası sonucunda maddi ve manevi zarar uğrayan işveren eğer iş güvenliği uzmanının ihmali varsa bu zararı iş güvenliği uzmanına cu edebilir.

İş güvenliği uzmanının en önemli yükümlülüklerinde biri ise; iş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınma gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, çme, kimyasal zıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağ bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

Buradan da anlaşılacağı gibi yangın, patlama, göçme veya kimyasal zıntı gibi hayati tehlike arz eden bir hususta işveren gerekli tedbirleri almamışsa iş güvenliği uzma durumu Çaşma ve İş Kurumuna yazılı olarak bildirmelidir.

İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

   2013 YILINDA TOPLAM 191.389 SİGORTALI İŞ KAZASI GEÇİRDİ

SGK istatistiklerine göre 2012 yılında 74.871 iş kazası meydana gelirken, 2013 yılında 191.389 iş kazası meydana geldi. 2013 yılında meydana gelen iş kazası sayısı 2012 yılına göre yüzde 291 oranında arttı. Ölenlerin 108'ü kadın 1142'ü erkek, 62’u çocuk, 24’si göçmendi.

2013 YILINDA İŞ KAZALARINDA 1360 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


İŞ KAZALARI NEDENİ İLE YAKLAŞIK 2.357.505 İŞ GÜNÜ KAYBEDİLDİ

2013 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu, sigortalıların ayakta tedavileri ve yatarak tedavileri nedeniyle 2 milyon 357 bin 505 iş günü kaybedildi. İş kazası sonucu geçici iş göremez hale gelen tüm çalışanların asgari ücret ile çalıştığını kabul edersek, toplam 80 milyon 272 bin 534 TL kayıp oluşmuştur.

Her bir ölümlü iş kazası için 7500 gün kaybedildiği kabul edilir, dolayısı ile 1360 ölüm için 10 milyon 200 bin iş günü kaybedilmiştir. Dolayısı ile 347 milyon 140 bin TL kayıp oluşmuştur.

Bu hesaplamalarda, tedavi, onarım, hukuki masraflar vb bulunmamaktadır.

Meslek hastalığı sonucu oluşan geçici iş göremezlik nedeniyle 2013 yılında toplam 690 iş günü kaybedilmiştir

    İŞ KAZALARI DAĞILIMI

     %  34,8   bir veya birden fazla cismin  sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
     %  16,3  düşen cisimlerin çarpıp devirmesi, 
     %  14,5  makinelerin sebep olduğu kazalar, 
     %  11,7  düşme

"İş güvenliği uygulamaları ve ergonomik uygulamalar, olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önler; çalışanların verimliliklerini ve işletmenin karlılığını arttırır."

Baretlerde Renkler