PRESENT PERFECT CONTINUOUS  ( PROGRESSIVE )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I have  been writing  I  have not  been writing  have  I  been writing
 you have  been writing  you  have not  been writing  have  you  been writing
 we have  been writing  we  have not  been writing  have  we  been writing 
 they have  been writing  they  have not  been writing  have  they  been writing
 he has  been writing  he  has not  been writing  has  he  been writing
 she has  been writing  she  has not  been writing  has  she  been writing
 it has  been writing  it  has not  been writing  has  it  been writing

Present Perfect continuous , yakın zamanda veya henüz sona ermiş bir aktivitenin ifadesinde kullanılabilir

bu aktivitenin şu an ile bağlantısı vardır.

Örn : Eve gittiniz çocuğunuzun gözleri kıpkırmızı ve ne olduğunu öğreneceksiniz . What have you been doing  demeniz lazım ( What are you doing olmaz.)

Örn : A şahsı avrupa turuna çıkmış ve B şahsıyla ispanyada karşılaşıyor  A' nın gideceği  yerler sıralı :

 1. France 2. England 3.Spain 4. Germany 5. Italy

A: What have you been doing ? ( Ne yapıyorsun )

B: I have been traveling around Europe

(eğer A şahsı : What are you doing deseydi , B şahsı o anda ne yapıyorsa onu söylerdi , alışveriş yapıyo rum vs. derdi.)

A: Which countries have you visited

B: I have visited France and England and now I'm in Spain , I haven't been Germany and Italy yet.

Right now I am sitting at my desk.

1. I have been sitting here since seven o'clock.

2. I have been sitting here for two hours

3. You have been studying for five straight hourse

Bu tens bir aktivitenin sürekliliğini vurgulamak için kullanılır.Sözü edilen aktivite geçmişte başladı ve şu an devam etmektedir. Tense bu anlamı zamanı simgeleyen kelimelerle veririz. Bunlar :

For , Since , all morning , all day , all week.

5. I have been thinking about changing my major.

6. All of the students have been studying hard .Final   exams start next week.

7. My back hurts , so I have been sleeping on the floor lately. the bed is too soft.

Presen perfect continuous tens zamanın herhangi bir spesifik anlamı dışında kullanıldığında, genel bir aktivitenin son zamanlardaki sürekliliğini vurgular.

8. I have lived here since 1985

    I have been living here since 1985

9. he has worked at the same store for ten years

    He has been working at the same store for ten  years

Live , work , teach gibi continuous tensleri olan fiillerle since veya for kullanıldığında , present perfect continuous ile present perfect simple arasın da pek bir fark olmaz. Yandaki örneklerde pek bir anlam farkı yoktu

Present Perfect Continuous

Exercise 1  Exercise 2  Exercise 3  Exercise 4

Bu tens ile ilgili soruları download ede bilirsiniz. (Not: Sisiteminizde Excel kurulu olmalıdır.)