Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama
Şirketin Tehlike Sınıfı Uygun Uzmanlık Sınıfı Aylık Çalışma Süresi - Saat
A,B,C
A,B
A

 

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,

  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika,

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika

diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

Değişiklik (1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer)

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrada yer alan “1500” ibareleri “1000”, dördüncü fıkrada yer alan “1000” ibareleri “750” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.”

“(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin; birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.”

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.

Kimler Hangi Tehlike Sınıfına dahil İşyerlerinde Çalışabilir ?

Az Tehlikeli Sınıfta         A, B ve C Sınıfı,
Tehlikeli Sınıfta              A ve B Sınıfı,


Çok Tehlikeli Sınıfta      A Sınıfı Sertifikalı İş Güv. Uzmanları çalışabilirler.

Kimler Ne zaman ve Nasıl üst Sınıfa Geçebilir ?

C Sınıfı İGU (3 Yıllık) + Eğitim+Sınav     neticesi    B Sınıfı İGU olur.

B Sınıfı İGU (4 Yıllık) + Eğitim+Sınav    neticesinde   A Sınıfı İGU olur.